ناز گل مامان سلدا

دنیای کودکی

اولین حموم

روز دوم که از بیمارستان اومدیم خونه، مامان بزرگ تو رو برد حموم و مثل یه دسته گل شدی بعدشم  عمه مریم اومد واست شیر داد بعد دایی صدرا و عمه سیما و عمه لیلا وهمه اومدن تا تو رو ببینند     ...
20 آبان 1392